Büdcə
151

Hesablama Palatasının sədri: “Son illər 130 milyon manatdan çox vəsait bərpa olunub”

Hesablama Palatasının sədri: “Son illər 130 milyon manatdan çox vəsait bərpa olunub”

“He­sab­la­ma Pa­la­ta­sı son il­lər apa­rdığı nə­za­rət təd­bir­lə­ri nə­ti­cə­sin­də 130 milyon ma­nat­dan çox və­saitin həm pul, həm də na­tu­ra şək­lin­də bər­pa­sı­na nail olub”.

“Renkinq” xəbər verir ki, bunu qurumun sədri Vüqar Gülməmmədov bildirib.

“Ey­ni za­man­da, bu dövr­də ümu­mi­lik­də 35 ma­te­rial hü­quq-mü­ha­fi­zə or­qan­la­rı­na gön­də­ril­miş­dir. Bu ma­te­rial­lar da ki­fa­yət qə­dər ma­liy­yə tu­tum­lu­dur və hü­quq-mü­ha­fi­zə or­qan­la­rı tə­rə­fin­dən mü­va­fiq hü­quqi qiy­mət ve­ri­lə­rək, məq­sə­dəuy­ğun təd­bir­lər gö­rül­üb”, - o deyib.

Bölmədən olan bütün xəbərlər